1. Roshinkes Mit Mandlem 2 Chiribim Chiribom Medley 3 Moyshele Mayn Fraynd 4 Papirosen 5 A Yiddishe Mamma 6 Belz Medley 7 Avriemal Der Marvicher 8 Beigalach 9 Kinder Yoren Medley 10 Oyfen Veg Shteit A Boym 11 Kartofel Zup Mit Shvomen 12 Efsher Yo Un Efsher Neyn

 

Incluye covers.

Nota. Es un disco que vale la pena escucharlo.,

 

MDV